ಸಾಧನಾ ಸೂಚಕ

ಸಾಧನಾ ಸೂಚಕ
2013-14 ರಿಂದ 2019-20(ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019 ರವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ) ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರದರ್ಶನ
I. ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೆ: 
 ಭೌತಿಕಾಂಶಗಳು 2013-14   2014-15  2015-16  2016-17  2017-18  2018-19  2019-20 ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
1.ಘಟಕಗಳು  39 40 40 43 44 45  45
2.ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಅನುಸೊಚಿಗಳು 561 392 188 344 296 171  69
3.ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಅನುಸೂಚಿಗಳು  227 621 215 341 364 124  65
4.ಆಚರಣೆಯಾದ ಅನುಸೊಚಿಗಳು 6473 6244 6216 6219 6143 6190  6194
5.ಹೊಸ  ವಾಹನಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ 838 197

0

7 1406 290  4
6.ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಿದ ವಾಹನಗಳು  492 450 120 214 880 440  41
7.ಆಚರಣೆಯಾದ ವಾಹನಗಳು 6775 6522 6401 6196 6677 6521  6482
8.ಶೇಕಡ ರದ್ದತಿ  4.8 8.4 10.7 14.7 14.9 12.2  11.2
9.ದಿನವಹಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಿಮಿ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)  13.14 12.90 12.21 11.43 11.42 11.35  11.37
10.ವಾಹನ  ಉಪಯುಕ್ತತೆ  (ಕಿ.ಮೀ.)  218.2 214.5 208.5 205.5 203.8 202.6 199.9
11.ಶೇಕಡ ವಾಹನ ಬಳಕೆ 91.2 90.5 90.9 88 87.5 84.1  87.4
12.ಕೆ.ಎಮ್.ಪಿ.ಎಲ್  3.82 3.79 3.76 3.73 3.74 3.74  3.72
13.ಅವಘಡಗಳ  ಸಂಖ್ಯೆ  3521 2754 2570 1631 2024 1243  868
14.ಅವಘಡಗಳ  ಪ್ರಮಾಣ 10,000 ಕಿಮಿ ಗೆ 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.03  0.04
15.ಅಪಘಾತಗಳ  ಸಂಖ್ಯೆ  370 388 338 202 293 283  131
16.ಅಪಘಾತಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ. ಗೆ  0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07  0.05
17.ಒಟ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು 36079 36474 35554 34786 34114 33878  33525

 

 

II.ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆ:
ವಿವರಗಳು 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
1.ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಿ.ಮೀ.(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 4795.90 4708.56 4469.82 2205.20 4164.53 4152.85 2433.63
     %ಹೆಚ್ಚಳ 3.4 -1.8 -5.1 -5.9 -1.0 -0.3  0.9
2.ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 176557.33 199411.06 191802.62 177047.15 176470.60 183884.04  110278.03
     %ಹೆಚ್ಚಳ 16.5 12.9 -3.8 -7.7 -0.3 4.2  1.2
3. ಇತರೆ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)               
a)ಸರ್ಕಾರದಸಹಾಯಧನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 16597.92 17014.00 19520.98 21095.38 25828.00 18875.04 10602.03
b) ಇತರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 8238.94 9259.37 9424.79 12467.88 20400.91 26570.47 7391.66
c) ಒಟ್ಟು ಇತರೆ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 24836.86 26273.37 28945.77 33563.26 46228.91 45445.51 17993.69
4. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ     (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 201394.23 225684.43 220748.39 210610.41 222699.51 229329.55  128271.72
     %ಹೆಚ್ಚಳ 21.3 12.1 -2.2 -4.6 5.7 3.0  0.9

5. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

216153.14 232174.81 219375.73 236701.42 244460.97 264278.29  148205.76

% ಹೆಚ್ಚಳ

19.5 7.4 -5.5 7.9 3.3 8.1  2.0

6.ಲಾಭ/ನಷ್ಟ (ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

-39595.78 -32763.75 -27572.11 -59654.27 -67990.37 -80394.25 -37927.73
7.ಅಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ(ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) -14758.15 -6490.38 1372.66 -26091.01 -21761.46 -34948.74  -19934.04
8.. ಇ.ಪಿ.ಕೆ.ಎಂ (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ)(ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ) 3681.4 4235.1 4291.1 4210.2 4237.5 4427.9  4531.4
    %ಹೆಚ್ಚಳ 12.6 15.0 1.3 -1.9 0.6 4.5  1.8

9. ಇ.ಪಿ.ಕೆ.ಎಂ (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ)(ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ)

4199.3 4793.1 4938.6 5008.3 5347.5 5522.2  5270.8

    %ಹೆಚ್ಚಳ

17.3 14.1 3.0 1.4 6.8 3.3  1.4
10.ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ.ಎಂ (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ) 4507.0 4930.9 4907.9 5628.8 5870.1 6363.8  6089.9

    %ಹೆಚ್ಚಳ

15.6 9.4 -0.5 14.7 4.3 4.2  1.5
11. ಅಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ(ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ) (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ) -825.6 -695.8 -616.9 -1418.6 -1632.6 -1935.9  -1558.5

12. ಅಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ(ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ)(ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ) 

-307.7 -137.8 30.7 -620.4 -522.5 -841.6  -819.1

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-12-2019 05:42 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin